Informacja na mocy art. 13 i 14 Rozporządzenia (UE) nr 2016/679 o ochronie danych (RODO)

IDS S.p.A., z siedzibą przy Via Valletta San Cristoforo 28/10, 17100 Savona (SV), kod identyfikacji podatkowej 00316290105 i NIP IT 00786780098 (dalej: „Administrator”), jako administrator danych osobowych informuje, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia z mocą ustawy nr 196 z dnia 30.6.2003 r. (dalej: „Kodeks ochrony danych osobowych”) i art. 13 Rozporządzenia UE nr 2016/679 (dalej: „RODO”), że Państwa dane będą przetwarzane w następujący sposób i w następujących celach:

1. Dane podlegające przetwarzaniu
Administrator przetwarza dane osobowe, identyfikacyjne i inne dane niewrażliwe (mianowicie: imię, nazwisko, kod identyfikacji podatkowej, NIP, adres e-mail, numer telefonu, zwane dalej: „danymi osobowymi” lub „danymi”), które podają Państwo podczas rejestracji na stronie internetowej Administratora i/lub podczas zapisywania się do newsletteru oferowanego przez Administratora.

2. Cele przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
A) bez Państwa wyraźnej zgody (art. 24 lit. a, b, c Kodeksu ochrony danych osobowych i art. 6 lit. b, e RODO) dla następujących celów serwisowych:
– umożliwienie Państwu rejestracji na stronie internetowej;
– zarządzanie i utrzymywanie strony internetowej;
– umożliwienie Państwu zapisanie się do newsletteru dostarczanego przez Administratora oraz skorzystanie z innych usług, o które będą Państwo wnioskować;
– wywiązanie się z obowiązków przedumownych, umownych i fiskalnych wynikających z istniejących relacji z Państwem;
– wywiązanie się z obowiązków określonych w przepisach prawa, rozporządzeń, norm wspólnotowych lub innej decyzji Władz;
– zapobieganie lub wykrywanie czynności oszukańczych lub nadużyć działających na szkodę strony internetowej;
– korzystanie z praw Administratora, np. prawa do obrony w sądzie.
B) Wyłącznie, jeśli wyrażą Państwo wyraźną i odrębną zgodę (art. 23 i 130 Kodeksu ochrony danych osobowych i art. 7 RODO) w odniesieniu do następujących celów marketingowych:
– przesyłanie drogą mailową newsletteru, informacji handlowych i/lub materiałów reklamowych na temat produktów lub usług oferowanych przez Administratora
Informujemy również, że jeśli są już Państwo naszymi klientami, możemy wysyłać Państwu informacje handlowe dotyczące usług i produktów Administratora podobnych do tych, z których już Państwo korzystali, chyba że nie wyrażą Państwo zgody (art. 130, ust. 4 Kodeksu ochrony danych osobowych).

3. Sposoby przetwarzania danych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w formach określonych w art. 4 Kodeksu ochrony danych osobowych i art. 4 nr 2) RODO i obejmuje: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie, opracowywanie, zmianę, wybór, pobieranie, porównywanie, wykorzystywanie, łączenie, ograniczanie, przekazywanie, usuwanie lub niszczenie danych. Państwa dane osobowe są przetwarzane zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej i/lub zautomatyzowanej.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania celów określonych powyżej, jednak przez okres nieprzekraczający 10 lat od ustania relacji dla celów usługi oraz przez okres nieprzekraczający 2 lat od daty zgromadzenia danych dla celów marketingowych.

4. Dostęp do danych
Państwa dane mogą zostać udostępnione dla celów opisanych w art. 2.A) i 2.B):
– pracownikom i współpracownikom Administratora i spółek IDS S.p.A., do których należy Administrator, występujących jako podmiot upoważniony i/lub wewnętrzne podmioty przetwarzające i/lub administratorzy systemu;
– spółkom z Grupy (PRZEDSIĘBIORSTWO), do których należy Administrator (np. w związku ze wsparciem działań służących studium wykonalności projektu klienta, działań technicznych związanych z zarządzaniem projektami, w celu przechowywania danych osobowych, itp.) lub stronom trzecim (na przykład dostawcom zajmującym się zarządzaniem i utrzymaniem strony internetowej, dostawcom, instytucjom kredytowym, profesjonalnym biurom, itp.), które wykonują czynności outsourcingowe w imieniu Administratora danych, w charakterze zewnętrznych podmiotów przetwarzających dane.

5. Przekazywanie danych
Bez Państwa wyraźnej zgody (w trybie art. 24, lit. a), b), d) Kodeksu ochrony danych osobowych i art. 6 lit. b) i c) RODO), Administrator może przekazać Państwa dane w celach określonych w art. 2.A) Organom nadzoru, Władzom sądowym, jak również wszystkim innym podmiotom, w odniesieniu do których przekazanie jest obowiązkowe w myśl przepisów prawa w celu wykonania ww. celów. Państwa dane nie zostaną ujawnione.

6. Przesyłanie danych 
Zarządzanie i przechowywanie danych osobowych odbywać się będzie na serwerach Administratora znajdujących się w Unii Europejskiej i/lub spółek trzecich upoważnionych lub należycie powołanych jako Podmioty przetwarzające. Aktualnie serwery znajdują się we Włoszech. Dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską. W każdym przypadku rozumie się, że Administratorowi danych, jeśli zajdzie taka konieczność, przysługiwać będzie prawo przeniesienia serwerów do Włoch i/lub Unii Europejskiej i/lub Krajów poza UE. W takim wypadku, Administrator zapewnia od tego momentu, że przekazanie danych poza UE odbędzie się zgodnie z mającymi zastosowanie wytycznymi prawa, podpisując – w razie potrzeby – odnośne porozumienia, zapewniające odpowiedni poziom ochrony i/lub wdrażając standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską.

7. Charakter przekazania danych i konsekwencje odmowy odpowiedzi
Udostępnianie danych do celów, o których mowa w art. 2.A) jest obowiązkowe. Jeśli nie otrzymamy tych danych, nie będziemy mogli umożliwić rejestracji na stronie, ani wykonania Usług określonych w art. 2.A).
Udostępnianie danych do celów, o których mowa w art. 2.B) jest dobrowolne. Mogą Państwo zrezygnować z podania jakichkolwiek danych lub odmówić później przetwarzania już podanych danych: w takim przypadku nie będą Państwo mogli otrzymywać newsletterów, informacji handlowych i materiałów reklamowych związanych z Usługami oferowanymi przez Administratora. W każdym przypadku zachowają Państwo prawo do Usług określonych w art. 2.A).

8. Prawa osoby, której dane dotyczą 
Jako osoba, której dane dotyczą, przysługują Państwu prawa określone w art. 7 Kodeksu ochrony danych osobowych i art. 15 RODO, a mianowicie:
i. prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące danej osoby, nawet jeśli jeszcze nie zostały utrwalone oraz do ich przekazania w czytelny sposób;
ii. prawo do uzyskania informacji o: a) pochodzeniu danych osobowych; b) celach oraz sposobach przetwarzania; c) systemie, który został zastosowany w przypadku przetwarzania danych osobowych przy pomocy urządzeń elektronicznych; d) danych identyfikacyjnych administratora, podmiotów przetwarzających oraz przedstawiciela wyznaczonego w myśl artykułu 5, ustęp 2 Kodeksu ochrony danych osobowych i art. 3, ust. 1 RODO; e) podmiotach oraz kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą zostać przekazane oraz które mogą zapoznać się z nimi jako wyznaczeni przedstawiciele na terytorium kraju, podmioty przetwarzające lub podmioty upoważnione;
iii. prawo do uzyskania: a) aktualizacji, korekty lub, jeśli leży to w jej interesie, uzupełnienia danych; b) usunięcia, anonimizacji lub zablokowania danych przetwarzanych w sposób łamiący prawo, w tym danych w przypadku których nie jest konieczne ich przechowywanie w związku z celem, dla których dane zostały zebrane, a następnie przetwarzane; c) zaświadczenia, że o czynnościach opisanych w punktach a) i b) zostały powiadomione, również w zakresie ich treści, osoby, którym dane zostały przekazane w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem przypadku, gdy wywiązanie się z tego obowiązku okaże się niemożliwe lub powodować będzie zaangażowanie środków wyraźnie nieproporcjonalnych w stosunku do prawa, które ma się zamiar przestrzegać;
iv. prawo do wniesienia sprzeciwu, całkowitego lub częściowego: a) z uzasadnionych powodów, wobec przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, mimo że jest to związane z celem, dla których dane te zostały zebrane; b) wobec przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą w celu przesyłania materiałów reklamowych lub ofert sprzedaży bezpośredniej, bądź w celu wykonania badań rynku lub przesyłania informacji handlowych z zastosowaniem zautomatyzowanych systemów telefonicznych bez operatora, emailem i/lub z zastosowaniem środków marketingu tradycyjnego przez telefon i/lub pocztę tradycyjną. Zaznaczamy, że prawo do sprzeciwu przysługujące osobie, której dane dotyczą określone w punkcie b) powyżej, dla celów marketingu bezpośredniego z zastosowaniem systemów zautomatyzowanych ma również zastosowanie w odniesieniu do systemów tradycyjnych oraz nie wpływa na możliwość częściowego skorzystania przez osobę, której dane dotyczą z prawa do sprzeciwu. W związku z powyższym, osoba, której dane dotyczą może zdecydować, czy chce otrzymywać informacje wyłącznie w sposób tradycyjny lub tylko w sposób zautomatyzowany, bądź w żaden z wymienionych powyżej.
W stosownych przypadkach przysługują Państwu również prawa, o których mowa w art. 16-21 RODO (Prawo do sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu), jak również prawo do wniesienia skargi do Gwaranta ochrony danych osobowych.

9. Sposoby skorzystania z praw
Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw w dowolnym momencie, wysyłając:
– list polecony z potwierdzeniem odbioru do IDS S.p.A Via Valletta San Cristoforo, 28/10 17100 Savona (SV);
– wiadomość e-mail na adres: p.devenuto@idsdental.it

10. Osoby niepełnoletnie
Ta Strona i Usługi Administratora nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia, a Administrator nie gromadzi celowo informacji osobistych dotyczących osób niepełnoletnich. Jeśli informacje na temat osób niepełnoletnich zostaną zapisane przypadkowo, Administrator niezwłocznie je usunie, na wniosek użytkowników.

11. Administrator, podmiot przetwarzający i upoważnione podmioty
Administratorem danych osobowych jest (…)
Aktualna lista podmiotów przetwarzających i upoważnionych do przetwarzania jest przechowywana w siedzibie Administratora danych osobowych.

12. Zmiany w niniejszej informacji 
Niniejsza informacja może ulec zmianie. Zalecamy zatem regularne sprawdzanie niniejszej Informacji i korzystanie z najbardziej aktualnej wersji.